به اطراف تان نگاه نکنید.

چه تعداد از وسایل و مبلمان اطراف تان واقعا دیزاین های فوق العاده دارند؟

کدامیک طراحی شده اند تا یک نیاز را برطرف کنند؟

کافیست چرخی در بازارهای بزرگ مبلمان ایران زده باید باشید تا ببینید که تعداد ایده های خلاقانه چقدر محدود است.

بسیاری از تولید کنندگان تنها ایده های خارجی را بدون در نظر گرفتن نیاز مخاطب ایرانی کپی می کنند، و تعدادی دیگر از آن ایده های کپی شده، کپی می کنند.

پیکاد متولد شد تا محصولاتی را طراحی کنند که به معنا دقیق کلمه خلاقانه هستند.