خدمات چیکاد شامل موارد زیر است:

1- طراحی محصول

2- مشاوره دیزاین

3- طراحی دکوراسیون